OBOGATITVENA DEJAVNOST – GLASBENE URICE “KOBANČEK POJE”

Glasbene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat tedensko, v učilnici s klavirjem.

Namenjene so predšolskim otrokom, torej otrokom iz igralnice 07 (Zlata skuina) in 08 (Srebrna skupina).

Glasbene urice vodi: URŠKA MLAKAR

CILJI:

  • Otrok prek petja čustveno doživlja glasbo in se pevsko izraža;
  • otrok razvija elementarni glasbeni posluh in pevske spretnosti;
  • otrok usvaja elemente zborovskega petja (enotno petje, intonacija, dirigiranje);
  • otrok nastopa na javni prireditvi;
  • otrok spozna in usvaja orffove instrumente.

Eden izmed ciljev bo tudi, preko glasbeno – didaktičnih iger vplivati na razvoj slušnih občutkov, pozornosti, pomnjenje …

NAMEN:

Petje je osnovna dejavnost vsakega predšolskega otroka. Namen je predvsem, da se otroci ob glasbi sprostijo, doživijo prijetno ugodje ter da jim vzpodbudimo in ohranimo veselje do petja. Naš namen pa ni samo petje, vendar tudi seznanjanje z glasbeno-didaktičnimi igrami s katerimi spoznavamo lastnosti zvoka, določamo smeri zvoka, razvijamo ritmični in melodični posluh …

POTEK:

Dejavnost se bo izvajala  enkrat tedensko. Starostna skupina otrok, ki bodo lahko vključeni v obogatitveno dejavnost je omejena od 5 do 6 let. Otroci bodo usvajali nove pesmice, peli različne otroške in ljudske pesmi, se igrali glasbeno – didaktične igre, spoznavali, da je lahko tudi telo glasbilo, prepoznavali in spoznavali različne orffove instrumente. Prav tako bodo peli ob spremljavi klavirja ali blok flavte. Učili se bodo tudi igranja na orffove instrumente ter si ob tem razvijali čut za glasbeni posluh in ritem.