Predstavitev

Vrtec Kobanček je javni zavod. Ustanoviteljica vrtca je Občina Selnica ob Dravi, s sedežem Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Vrtec je priključen Osnovni šoli Selnica ob Dravi, zato ravnateljica šole vodi tudi vrtec, pri čemer ji pomaga njena pomočnica. Strokovni organi vrtca so: aktiv 1. starostnega obdobja in aktiv 2. starostnega obdobja,  strokovni tim vzgojiteljev ter strokovni tim vzgojiteljev – pomočnikov vzgojiteljev Vrtca Kobanček  in zbor strokovnih delavcev vseh oddelkov vrtca Kobanček.

Starši uresničujejo svoje interese v Svetu staršev OŠ Selnica ob Dravi. Predstavnika vsake skupine izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

VIZIJA VRTCA

Vrtec je prostor, kjer otrokom nudimo varno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem prispevamo k razvoju temeljev otrokove osebnosti, skrbimo za otrokov telesni, miselni, čustveni in socialni razvoj ter vzpostavljamo zaupen sodelovalni odnos z njihovimi starši. Spodbujamo strpnost, sprejemanje drugačnosti in skrbimo za enake možnosti vključenih otrok.

Vizijo uresničujemo z doseganjem višje kakovosti izvedbenega Kurikuluma, tako da:

  • skrbimo za uravnotežen razvoj otrok,
  • ustvarjamo spodbudno učno okolje,
  • spodbujamo ustvarjalno igro,
  • omogočamo otrokom različna doživetja, s pomočjo katerih zmorejo poti do novih izkušenj, samostojnosti in odgovornosti do sebe ter do okolja,
  • namenjamo posebno skrb in pozornost otrokom s posebnimi potrebami,
  • širimo medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje,
  • smo odprti za inovativne pristope.