Svetovalna služba

Svetovalna služba v vrtcu

1_61

Svetovalno delo in dodatno strokovno pomoč z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu v šolskem letu 2021/22 opravlja svetovalna delavka Tajda Kociper, univ. dipl. ped.

KONTAKT:

Telefon: 051 600 769

Elektronski naslov: tajda.kociper@os-selnica.si

Pogovorne ure: Po dogovoru.

Kabinet svetovalne delavke se nahaja v neposredni bližini skupin vrtca v šoli, zraven prostorov šolske svetovalne službe.

Naloge svetovalne službe

Svetovalna služba v vrtcu deluje v podporo otrokom, strokovnim delavcem in staršem. Glede na svoje strokovno področje se vključuje v reševanje čustvenih, vedenjskih, družinskih ter drugih težav. Pomembno nalogo ima tudi pri usmerjanju in delu z otroki s posebnimi potrebami. Svetovalna delavka prav tako sodeluje pri vpisu otrok v vrtec, sistematično opazuje otroke, izvaja delavnice v skupinah, sodeluje in načrtuje delo s strokovnimi delavci, svetuje staršem ob vpisu v vrtec ali šolo, sodeluje z vodstvom vrtca, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V našem vrtcu delamo po petstopenjskem modelu pomoči, ki nam omogoča sistematično opazovanje in delo z otroki.

  1. stopnja: POMOČ VZGOJITELJA V ODDELKU, DODATNA POMOČ
  2. stopnja: POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE (opazovanje, razgovor itd.)
  3. stopnja: DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
  4. stopnja: MNENJE IN POMOČ ZUNANJE USTANOVE
  5. stopnja: PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu

Ker v našem vrtcu spoštujemo različnost in delujemo inkluzivno, namenjamo otrokom s posebnimi potrebami posebno skrb in pozornost. Zgodnja obravnava v vrtcu je glede na zakonitosti otrokovega razvoja v tem obdobju ključni dejavnik za otrokov nadaljnji razvoj.

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2019) so otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oz. motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Vsi ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da potrebujejo drugačen pristop, točno določene izkušnje in prilagojeno okolje, individualiziran program in pomoč strokovnih delavcev. Le s tako pomočjo lahko tem otrokom omogočimo pomembnejši razvojni napredek. Dodatna strokovna pomoč se nudi v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom.

Več o samem postopku celostne zgodnje obravnave otrok se lahko obrnete na našo svetovalno službo.